[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]

6. Kriptosustavi koji koriste eliptičke krivulje

6.1. Menezes-Vanstoneov kriptosustav

Ideju o tome da bi eliptičke krivulje mogle biti korisne u konstrukciji kriptosustava s javnim ključem prvi su javno iznijeli Koblitz i Miller 1985. godine.

Svi kriptosustavi koji je u svojoj originalnoj definiciji koriste grupu Zp*, kao što je npr. ElGamalov, mogu se vrlo lako modificirati tako da koriste grupu E(Zp). No, doslovno prevođenje ElGamalovog kriptosustava u eliptičke krivulje ima nekoliko nedostataka. Prvi je da prije šifriranja moramo elemente otvorenog teksta prebaciti u točke na eliptičkoj krivulji. Za to ne postoji zadovoljavajući deterministički, već samo vjerojatnosni algoritam, koji koristi činjenicu da kvadrati u konačnom polju predstavljaju 50% svih elemenata. Nadalje, šifrat jednog elementa otvorenog teksta se kod ove varijante ElGamalovog kriptosustava sastoji od uređenog para točaka na eliptičkoj krivulji. To znači da prilikom šifriranja poruka postane otprilike 4 puta duža.

Navest ćemo jednu varijantu ElGamalovog kriptosustava koja koristi eliptičke krivulje. Zove se Menezes - Vanstoneov kriptosustav (Menezes-Vanstone ECC). U njemu se eliptičke krivulje koriste samo za "maskiranje", dok su otvoreni tekstovi i šifrati proizvoljni uređeni parovi elemenata iz polja (a ne nužno parovi koji odgovaraju točkama na eliptičkoj krivulji). Kod ovog kriptosustava, šifrirana poruka je 2 puta duža od originalne poruke.

Menezes-Vanstoneov kriptosustav:
Neka je E eliptička krivulja nad Zp (p > 3 prost), te H ciklička podgrupa od E generirana s alpha. Neka je P = Zp* × Zp*, C = E × Zp* × Zp* i

K = { (E, alpha, a, beta) : beta = aalpha }.

Vrijednosti E, alpha, i beta su javne, a vrijednost a je tajna.
Za K = (E, alpha, a, beta) in K i tajni slučajni broj k in Z|H|, te za x = (x1, x2) in Zp* × Zp* definiramo

eK(x, k) = (y0, y1, y2),

gdje je y0 = [k] alpha, (c1, c2) = [k] beta, y1 = c1x1 mod p, y2 = c2x2 mod p.
Za šifrat y = (y0, y1, y2) definiramo

dK(y) = (y1(c1)-1 mod p, y2(c2)-1 mod p),

gdje je [a] y0 = (c1, c2).


Primjer: Neka je E eliptička krivulja nad Z13 zadana jednadžbom

y2 = x3 + 4x + 4.

Grupa E(F13) je ciklička grupa reda 15 s generatorom alfa = (1,3).

Pretpostavimo da Alice želi poslati poruku (x1, x2) = (12,7) Bobu, čiji je tajni ključ a = 2, a javni ključ beta = aalfa = [2] (1,3) = (12,8). Pretpostavimo da je Alice izabrala tajni broj k = 5. Tada ona računa:

(c1,c2) = [k] beta = [5] (12,8) = (10,11),
y0 = [k] alfa = [5] (1,3) = (10,2),
y1 = c1x1 = 120 = 3 mod 13,
y2 = c2x2 = 77 = 12 mod 13.

Sada Alice šalje Bobu šifrat (y0,y1,y2) = ((10,2), 3, 12).

Nakon primitka šifrata Bob računa:

[a] y0 = [2] (10,2) = (10,11) = (c1,c2),
(3 * 10-1 mod 13, 12 * 11-1 mod 13) = (12,7) = (x1,x2).Zadatci:

  1. Eliptička krivulja E nad poljem Z11 zadana je jednadžbom y2 = x3 + x + 6. Dokažite da je alfa = (2,7) generator grupe E(Z11).
  2. Pomoću Menezes-Vanstoneovog kriptosustava u kojem su javni ključevi E i alfa iz 1. zadatka, te beta = (7,2), šifrirajte otvoreni tekst (x1,x2) = (9,1), uz pretpostavku da je jednokratni ključ k = 6.


[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]
Web stranica seminara Andrej Dujella - osobna stranica