[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]

5.3. Implementacija osnovnih operacija na eliptičkim krivuljama

Da bi neka grupa G mogla poslužiti kao osnova za kriptosustav s javnim ključem, nužno je da se u toj grupi množenje (grupovna operacija) i potenciranje mogu efikasno provesti. Budući da grupovnu operaciju na eliptičkoj krivulji zapisujemo aditivno, govorimo o zbrajanju točaka i višekratniku točke:

[k] P = P + P + ... + P   (k pribrojnika).

Iz formula za zbrajanje točaka vidimo da u slučaju kada je P <> Q, računanje koordinata točke P + Q zahtijeva jedno računanje inverza u polju, te tri množenja u polju (1I + 3M) (zanemarujemo "trošak" za zbrajanje u polju, te množenje malim konstantama). Kada je P = Q, onda je trošak za udvostručavanje točke jednak 1I + 4M.
Ovo je razmatranje bilo za slučaj char <> 2, 3. Ako je char = 2, situacija je slična, osim što je u tom slučaju trošak kvadriranja zanemariv u odnosnu na obično množenje, pa zato dobivamo 1I + 2M.

Inverz u konačnom polju se računa pomoću Euklidovog algoritma. Iako je njegova kompleksnost teoretski usporediva s kompleksnošću množenja, u praksi je množenje ipak dosta brže od računanja inverza. Računanje inverza u polju može se izbjeći uvođenjem težinskih projektivnih koordinata, gdje (X, Y, Z) odgovara (X / Z2, Y / Z3). Tada jednadžba eliptičke krivulje (za char <> 2, 3) postaje

Y2 = X3 + aXZ4 + bZ6.

Sada se kod računanja zbroja dvaju točaka uopće ne pojavljuje djeljenje. Na taj način, trošak za računanje P + Q postaje 16M, a za računanje [2]P trošak je 10M. Na primjer, koordinate točke (X2, Y2, Z2) = [2] (X, Y, Z) se mogu izračunati na sljedeći način:

m1 = 3X2 + aZ4,     m2 = 4XY2,     m3 = Y4,
X2 = (m1)2 - 2m2,     Y2 = m1(m2 - X2) - m3,     Z2 = 2YZ.


Računanje višekratnika točke na eliptičkoj krivulji, specijalni je slučaj općeg problema potenciranja u abelovoj grupi. Stoga se mogu primijeniti razni algoritmi koji su poznati za taj opći problem.

Najjednostavnija (i najstarija) efikasna metoda za računanje višekratnika točaka koristi binarni zapis broja k. Zove se binarna metoda ili metoda uzastopnog kvadriranja. Na primjer, binarni zapis broja 100 je (1100100)2. Sada točku [100] P možemo izračunati kao [2]([2](P + [2]([2]([2](P + [2]P))))).

ALGORITAM:

INPUT: točka P i g-bitni prirodni broj k = SUMA kj 2j, kj in {0,1}
OUTPUT: točka Q = [k] P
 1. Q <-- O
 2. For j = g - 1 to 0 by -1 do:
 3.       Q <-- [2] Q
 4.       If kj = 1 then Q <-- Q + P
 5. Return Q

Broj "bitnih" operacija za računanje [k] P pomoću ovog algoritma je O(log k log3 q).

Poznato je više općih poboljšanja binarne metode. Međutim, postoji je jedno poboljšanje koje je prilično specifično za eliptičke krivulje. Naime, za razliku od nekih drugih grupa, kod eliptičkih krivulja inverzna operacija (oduzimanje) ima doslovno isti trošak kao i originalna grupovna operacija (zbrajanje). To je zbog toga što vrijedi -(x, y) = (x, -y) za char <> 2, dok je -(x, y) = (x, x + y) za char = 2.

Ova činjenica nas motivira za umjesto binarnog prikaza broja k, koristimo tzv. SD (signed digit) prikaz oblika k = SUMA sj 2j, kj in {-1,0,1}. Jasno je da ovakav prikaz nije jedinstven. Npr. 3 = (0 1 1) = (1 0 -1). Stoga možemo pokušati izabrati prikaz koji će voditi do što efikasnijeg algoritma. Reći ćemo da je SD prikaz rijedak ili nesusjedni (non-adjacent form, NAF) ako nema susjednih znamenaka različitih od 0, tj. ako je sj sj+1 = 0, za svaki j. Poznato je da svaki prirodan broj k ima jedinstveni NAF, te da NAF ima najmanju težinu (broj sj-tova različitih od 0), među svim SD prikazima od k. Očekivana težina NAF-a je g/3, za razliku od binarnog prikaza kod kojeg je očekivana težina g/2.


Zadatci:

 1. Zadana je točka P = (0,376) na eliptičkoj krivulji y2 = x3 - x + 188 nad poljem F751. Izračunajte [100] P.

 2. Za sve prirodne brojeve između 100 i 200 odredite njihov NAF prikaz.

 3. Uvjerite se da sljedeći algoritam iz poznatog binarnog zapisa (kg -1, ... , k1, k0) broja k računa njegov NAF prikaz (sg, ... , s1, s0):
  c0 = 0
  For   j = 0   to   g   do
          cj + 1 = [(kj + kj + 1 + cj) / 2]
          sj = kj + cj - 2cj + 1.


[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]
Web stranica seminara Andrej Dujella - osobna stranica