[Sljedeća tema]  

1. Osnovni pojmovi

1.1. Definicija eliptičke krivulje

Neka je K polje. Karakteristika polja K je najmanji prirodni broj n takav da je 1 + 1 + ... + 1 = n . 1 = 0, gdje su 0 i 1 neutralni elementi za zbrajanje, odnosno množenje u K. Ako je n . 1 <> 0 za svaki prirodan broj n, onda se kaže da je K polje karakteristike 0. Pojam eliptičke krivulje se može definirati nad proizvoljnim poljem K, međutim najvažniji slučajevi su kad je K polje racionalnih brojeva Q, polje realnih brojeva R, polje kompleksnih brojeva C, te konačno polje Fq od q elemenata. Polja Q, R i C su karakteristike 0, dok je karakteristika od Fq jednaka p, gdje je p prost broj i q = pm za neki prirodan broj m.

Definicija: Neka je K polje karakteristike različite od 2 i 3, te neka je f(x) = x3 + ax + b (gdje su a, b in K) kubni polinom bez višestrukih korijena. Eliptička krivulja E nad K je skup svih točaka (x, y) in K × K koje zadovoljavaju jednadžbu

y2 = x3 + ax + b,

zajedno s još jednim elementom kojeg označavamo s O i zovemo "točka u beskonačnosti".

Uvjet da polinom f(x) nema višestrukih korijena ekvivalentan je uvjetu da je 4a3 + 27b2 <> 0. Broj D = - 4a3 - 27b2 se zove diskriminanta polinoma f(x). Nije teško provjeriti da ako su x1, x2 i x3 (kompleksne) nultočke od f, onda je D = (x1 - x2)2 (x1 - x3)2 (x2 - x3)2.

Slično se može definirati eliptička krivulja i nad poljima karakteristike 2 ili 3. Ako je char K = 3, onda je pripadna jednadžba y2 = x3 + ax2 + bx + c, a ako je char K = 2, onda imamo dva tipa jednadžbi: y2 + cy = x3 + ax + b ili y2 + xy = x3 + ax2 + b.

Opći oblik jednadžbe (koji je dobar nad svakim poljem) je:

y2 + a1xy + a3y = x3 + a2x2 + a4x + a6.

Ovu jednadžbu zovemo Weierstrassova forma od E i ona se supstitucijom varijabli (nadopunom na potpun kvadrat i potpun kub) može transformirati do jedne od gore navedenih jednadžbi, koju onda zovemo kratka Weierstrassova forma od E. U slučaju ove opće jednadžbe, umjesto uvjeta o različitim korijenima, imamo uvjet da su sve točke na krivulji nesingularne (to znači da je u svakoj točki barem jedna od parcijalnih derivacija <> 0, tj. da u svakoj točki postoji tangenta).


Jedno od najvažnijih svojstava eliptičkih krivulja jest da se na njima može, na prirodan način, uvesti operacija uz koju one postaju abelove grupe. Da bi to objasnili, uzmimo da je K = R polje realnih brojeva. Tada eliptičku krivulju (bez točke u beskonačnosti) možemo prikazati kao podskup ravnine. Polinom f(x) može imati 1 ili 3 realna korijena. U ovisnosti o tome, graf pripadne eliptičke krivulje ima jednu ili dvije komponente, kao što je prikazano na sljedećim slikama.

elipticka krivulja elipticka krivulja


Definirat ćemo operaciju zbrajanja na E. Neka su P, Q in E. Povucimo pravac kroz točke P i Q. On siječe krivulju E u tri točke. Treću točku označimo s P * Q. Sada definiramo da je P + Q osnosimetrična točka točki P * Q s obzirom na os x (vidi sliku).
Ako je P = Q, onda umjesto sekante povlačimo tangentu kroz točku P. Po definiciji stavljamo da je P + O = O + P = P za svaki P in E.

elipticka krivulja elipticka krivulja


Pokazuje se da skup E uz ovako definiranu operaciju zbrajanja postaje abelova grupa. Očito je O neutralni element, dok je -P osnosimetrična točka točki P u odnosu na os x. Komutativnost je također očita. Najteže je provjeriti asocijativnost. To se može napraviti korištenjem eksplicitnih formula za zbrajanje, koje ćemo sada navesti.

Ako je P = (x1, y1) i Q = (x2, y2), onda je

x(P + Q) = ((y2 - y1) / (x2 - x1))2 - x1 - x2,
y(P + Q) = -y1 + (x1 - x(P + Q)) (y2 - y1) / (x2 - x1),

x([2]P) = ((3x12 + a) / (2y1))2 - 2x1,
y([2]P) = -y1 + (x1 - x([2]P)) (3x12 + a) / (2y1).

Recimo još nešto o točki u beskonačnosti O. Ona se pojavljuje prirodno ukoliko eliptičku krivulju prikažemo u projektivnoj ravnini. Projektivnu ravninu dobijemo tako što na skupu R3 \ {(0,0,0)} uvedemo relaciju ekvivalencije (kX, kY, kZ) ~ (X, Y, Z), za k <> 0. Ako u jednadžbi eliptičke krivulje (koju nazivamo još i afina jednadžba) uvedemo supstituciju x = X / Z, y = Y / Z, dobivamo projektivnu jednadžbu eliptičke krivulje

Y2Z = X3 + aXZ2 + bZ3.

Ako je Z <> 0, onda klasa od (X, Y, Z) ima reprezentant oblika (x, y, 1), pa ju možemo identificirati sa (x, y). Međutim, postoji i jedna klasa ekvivalencije koja sadrži točke za koje je Z = 0. Ona ima reprezentant (0, 1, 0) i nju identificiramo s točkom O.

Uočimo da je u točkama u kojima eliptička krivulja siječe os x, tangenta okomita na os x. Treća točka presjeka tog pravca s E je O. To znači da za te točke vrijedi [2] P = O, pa kažemo da su to točke reda 2 ili 2-torzijske točke.


Jasno je da gore navedene algebarske formule za zbrajanje točaka, koje smo dobili za slučaj eliptičke krivulje nad R, imaju smisla nad svakim poljem (uz malu modifikaciju za slučaj polja s karakteristikom 2 i 3). Pokazuje se da uz operaciju definiranu ovim formulama eliptička krivulja nad proizvoljnim poljem K postaje abelova grupa.


Zadatci:

 1. Neka su x1, x2, x3 nultočke polinoma f(x) = x3 + ax + b. Dokažite da vrijedi

  (x1 - x2)2 (x1 - x3)2 (x2 - x3)2 = - 4a3 - 27b2.

 2. Izvedite formule za zbrajanje točaka na eliptičkoj krivulji zadanoj jednadžbom

  y2 = x3 + ax2 + bx + c.

 3. Odredite red točke P = (3, 8) na eliptičkoj krivulji

  y2 = x3 - 43x + 166,

  tj. najmanji prirodan broj n takav da je [n] P = P + ... + P = O.


[Sljedeća tema]  
Web stranica seminara Andrej Dujella - osobna stranica