[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]

6.3. Problem diskretnog logaritma za eliptičke krivulje

U ovom poglavlju ćemo opisati dva algoritma za rješavanje problema diskretnog logaritma u grupi eliptičke krivulje nad konačnim poljem (ECDLP).

Opisat ćemo najprije Pohlig - Hellmanov algoritam redukcije kojim se određivanje broja m svodi na određivanje od m modulo svaki prosti faktor od n. Direktna posljedica postojanja ovog algoritma jest da ako želimo da kriptosustav zasnovan na ECDLP bude siguran, onda n mora imati veliki prosti faktor.

Pohlig - Hellmanov algoritam se može primijeniti u bilo kojoj abelovoj grupi G. Neka je red n od G djeljiv s prostim brojem p, te pretpostavimo da želimo riješiti problem diskretnog logaritma

Q = m P.

Problem se može reducirati na podgrupu od G reda p tako da se rješava problem

Q' = n' Q = m0 (n' P) = m0 P',

gdje je n' = n / p i m = m0 (mod p). Stoga je P' točka reda p. Rješenjem ovog novog problema određujemo vrijednost m0, tj. određujemo m modulo p.

Vrijednosti od m modulo p2, p3, ... , pc (gdje je pc najveća potencija od p koja dijeli n) određuju se na sljedeći način. Pretpostavimo da je poznato da je m = mi (mod pi). Tada je m = mi + kpi), za neki cijeli broj k. Tako dobivamo problem

R = Q - mi P = k(pi P) = k S,

gdje su R i S poznati i S ima red s = n / pi. Vrijednost od k modulo p određuje se na isti način kao što je gore određena vrijednost od m modulo p.

Nastavljajući ovaj postupak, rješavanjem problema diskretnog logaritma u podgrupama reda p, mi na kraju određujemo vrijednost m modulo pc. Nakon što izračunamo ovu vrijednost za sve proste djelitelje od m, sam broj m, tj. rješenje originalnog problema diskretnog logaritma, nalazimo primjenom Kineskog teorema o ostatcima.

Primjer: Neka je dana eliptička krivulja

E :         y2 = x3 + 71x + 602

nad poljem F1009. Red grupe E(F1009) je 1060 = 22 * 5 * 53. Zadane su točke P = (1, 237), Q = (190, 271). Treba riješiti problem eliptičkog diskretnog logaritma Q = [m] P.

Točka P ima red 530 = 2 * 5 * 53 u grupi F1009. Dakle, kod nas je n = 530 i pomoću Pohlig-Hellmanovog algoritma računanje broja m se reducira na računanje od m modulo 2, 5 i 53.

Modulo 2: Množeći točke P i Q s 530/2 = 265, dobivamo točke P2 = [265] P = (50, 0) i Q2 = [265] Q = (50, 0). Dobivamo problem

Q2 = (m mod 2) P2,

otkud očito slijedi da je m = 1 (mod 2).

Modulo 5: Množeći točke P i Q s 530/5 = 106, dobivamo točke P5 = [106] P = (639, 160) i Q5 = [106] Q = (639, 849). Očito je Q5 = -P5, što povlači m = -1 = 4 (mod 5).

Modulo 53: Sada se točke množe s 530/53 = 10. Tako se dobivaju točke P53 = [10] P = (32, 737) i Q53 = [10] Q = (592, 97). Dobili smo problem diskretnog logaritma u grupi reda 53, koji ćemo riješiti malo kasnije kao ilustraciju BSGS metode.


Poznato je nekoliko metoda za rješavanje ECDLP koje imaju kompleksnost O(korijenn). Danas se najboljim smatra Pollardova ro-metoda, kod koje je za određivanje diskretmog logaritma potrebno korijen(pin)/2 zbrajanja točaka na eliptičkoj krivulji. Mi ćemo ovdje opisati tzv. baby step / giant step (BSGS) metodu čiji je autor Daniel Shanks. Ova metoda je primjenjiva na problem diskretnog logaritma u proizvoljnoj abelovoj grupi G. Njezina kompleksnost je također O(korijenn), gdje je n red grupe G, a pripadna konstanta je čak i nešto bolja nego kod ro-metode. No, za razliku od ro-metode, BSGS metoda zahtjeva i pohranjivanje u memoriju O(korijenn) elemenata grupe.

Slijedi opis BSGS metode. Neka su P, Q elementi grupe G, te neka je Q = m P. Po teoremu o dijeljenju s ostatkom, znamo da se m može zapisati u obliku

m = [korijenn] a + b,   gdje je 0 <= a, b < [korijenn].

Mi trebamo odrediti vrijednosti od a i b. Jednadžbu Q = m P možemo sada zapisati u obliku

(Q - b P) = a ([korijenn] P).

Na prvi pogled se može činiti da smo samo dodatno zakomplicirali problem, međutim ovakav prikaz jednadžbe nam omogućava rješavanje problema balanciranjem zahtjeva za "prostor i vrijeme".

Najprije izračunamo tablicu "baby stepova". Ta se tablica sastoji od svih vrijednosti

Rb = Q - b P,   za b = 0, 1, ... , [korijenn] - 1.

Tablica se sortira, te spremi u memoriju tako da može biti efikasno pretraživana.

Nakon toga računamo redom "giant stepove":

Sa = a ([korijenn] P). ,   za a = 0, 1, ... , [korijenn] - 1.

Nakon svakog računanja "giant stepa", provjerimo pojavljuje li se Sa u tablici. Ako se pojavljuje, onda smo otkrili vrijednosti od a i b. Ovaj postupak mora završiti prije nego što a dosegne vrijednost [korijenn].


Nastavak primjera: U gornjem primjeru, promatrali smo eliptičku krivulju

E :         y2 = x3 + 71x + 602

nad F1009. Nakon primjene Pohlig-Hellmanovog algoritma, originalni problem smo sveli na određivanje broja m0 za kojeg vrijedi Q' = [m0] P', gdje je

Q' = (592,97), P' = (32,737).

Znamo da je red od P' jednak 53. Kako je [korijen53] = 8, trebamo napraviti osam "baby stepova". Dobivamo sljedeću tablicu

b Rb = Q' - [b] P'
0 (592, 97)
1 (728, 450)
2 (537, 344)
3 (996, 154)
4 (817, 136)
5 (365, 715)
6 (627, 606)
7 (150, 413)

Sada računamo "giant stepove":

a [a] ([8] P')
1 (996, 855)
2 (200, 652)
3 (378, 304)
4 (609, 357)
5 (304, 583)
6 (592, 97)

Primjećujemo poklapanje za a = 6 i b = 0, što povlači m0 = 8a + b = 48. (Već iz a = 1 smo mogli zaključiti da je S1 = - R3, otkud je [8] P' = -Q + [3] P', što ponovo povlači da je m = -5 = 48 (mod 53).)

Vratimo li se sada na originalni problem Q = [m] P, za P = (1, 237), Q = (190, 271), dobivamo sustav kongruencija

m = 1 (mod 2),     m = 4 (mod 5),     m = 48 (mod 53),

čije je rješenje, po Kineskom teoremu o ostatcima, m = 419.


Napomenimo da za eliptičke krivulje specijalnih oblika postoje i efikasniji algoritmi za ECDLP od gore navedenih. Neke od tih algoritama ćemo spomenuti u idućem poglavlju. Poznavanje tih algoritama je važno jer nam oni pokazuju koje eliptičke krivulje trebamo izbjegavati u kriptografskim primjenama.Zadatci:

  1. Primjenom Pohlig-Hellmanovog algoritma izračunajte log712 u grupi F41*.

  2. Za eliptičku krivulju

    E :         y2 = x3 + 71x + 602

    nad poljem F1009 riješite problem diskretnog logaritma Q = [m] P, gdje je P = (32, 737), Q = (699, 888).


[Prethodna tema]   [Sljedeća tema]
Web stranica seminara Andrej Dujella - osobna stranica