Seminar za teoriju brojeva i algebru 2014/2015


Miljen Mikić: D(n2)-trojke i inducirane eliptičke krivulje
1.10.2014.

Sanda Bujačić: Prikaz sume dvaju djelitelja broja (n2+1)/2 kao linearne funkcije od n
15.10.2014.

Iva Kodrnja: Periodi modularnih formi i kvadratne funkcije
22.10.2014.

Darija Brajković: Modularne krivulje i kompleksno množenje
29.10.2014.

Sanda Bujačić: O jednoj verziji Subbaraove kongruencije
5.11.2014.

Miljen Mikić: Eliptičke krivulje s cikličkom izogenijom stupnja n
19.11.2014.

Workshop on Number Theory and Algebra
povodom 60. rođendana Ivice Gusića
od 26. do 28. studenog 2014.

Nikola Adžaga: Galoisove reprezentacije
3.12.2014.

Kristina Miletić: Indeksne jednadžbe za biciklička bikvadratna proširenja
10.12.2014.

Tanja Vojković: Primjena diofantskih aproksimacija na problem ruksaka
17.12.2014.

Gorana Aras-Gazić: Varijante Baker-Davenportove redukcije
7.1.2015.

Mathieu Dutour (Institut Ruđer Bošković, Zagreb):
Practical computation of Hecke operators
14.1.2015.

Lucija Ružman: Visine na eliptičkim krivuljama
21.1.2015.

Luka Žunić: Prebrojavanje natkrivanja eliptičkih krivulja
28.1.2015.

Alan Filipin: Proširenje jedne parametarske Diofantove trojke u Gaussovim cijelim brojevima
18.3.2015.

Maria Rita Iacò (Technische Universität Graz):
Diophantine approximation and uniform distribution
22.4.2015.

Daniel Krenn (Technische Universität Graz):
Various properties of redundant digit expansions
22.4.2015.

Dijana Kreso (Technische Universität Graz):
Polynomial decomposition: indecomposability, lacunary polynomials and Diophantine equations
22.4.2015.

Lucija Ružman: Proširenja nekih Diofantovih trojki
29.4.2015.

Gökhan Soydan (Uludag University, Bursa and University of Debrecen):
Diophantine equations with Bernoulli polynomials
6.5.2015.

Márton Szikszai (University of Debrecen):
On the Jacobsthal function and prime-covering in integer sequences
3.6.2015.

Mihai Cipu (Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Bucharest):
What do we know about Diophantine quintuples?
10.6.2015.

Borka Jadrijević: Računanje relativne potencijske cijele baze za familiju kvartičnih proširenja imaginarnih kvadratnih polja
17.6.2015.

Ivan Krijan: Kratki pregled Yamamotovih rezultata
24.6.2015.

Suzana Antunović: Neki algoritmi za računanje regulatora u kvadratnim poljima
1.7.2015.

Sara Ban: Rana povijest Pellove jednadžbe: indijski matematičari
30.9.2015.


Natrag na polaznu stranicu Seminara