Seminar za teoriju brojeva i algebru 2009/2010


Luka Lasić: Posljedice abc-slutnje
7.10.2009.

Janos Follath (University of Debrecen):
Construction of pseudorandom binary sequences using additive characters over GF(2k)
21.10.2009.

Aleksandar Hatzivelkos: Ocjene za razliku između naivne i kanonske visine na eliptičkoj krivulji
4.11.2009.

Siniša Slijepčević: Van der Corputovo svojstvo prostih brojeva
11.11.2009.

Boris Širola: Riemannova hipoteza
18.11.2009.

Martin Widmer (Technische Universität Graz):
Northcott property, height bounds and applications
7.12.2009.

Matija Kazalicki: 2-adski i 3-adski dio broja klasa i svojstva centralnih vrijednosti L-funkcija
13.1.2010.

Ákos Pintér (University of Debrecen):
Modular forms and diophantine equations
20.1.2010.

Ana Jurasić: Polinomska varijanta Diofantova problema za čiste potencije
3.3.2010.

Ivica Gusić: abc slutnja i diofantska jednadžba f(x) = g(y)
31.3.2010.

Ana Jurasić: Diofantove m-torke za kvadratne polinome
21.4.2010.

Alan Filipin: Proširenje dvoparametarske familije D(4)-trojki
28.4.2010.

Sanda Bujačić: Konduktor, diskriminanta i Szpirova slutnja
5.5.2010.

Konrad Burnik: Eliptičke krivulje nad prstenom
12.5.2010.

Alan Filipin: Broj D(-1)-četvorki
19.5.2010.

Tin Perkov: Catalanova jednadžba
26.5.2010.

Maja Resman: Čiste potencije u rekurzivnim nizovima
23.6.2010.

Anamarija Perušić: Schoof-Elkies-Atkinov algoritam
7.7.2010.

Marija Maksimović: Efikasno traženje racionalnih točaka na krivuljama oblika Y2 = F(X)
7.7.2010.

Ana Barić: Edwardsove krivulje u karakteristici 2
7.7.2010.

Miljen Mikić: Cjelobrojne točke na eliptičkim krivuljama
1.9.2010.

Ivan Soldo: Diofantove četvorke u Z[√-2]
22.9.2010.

Filip Najman: Torzija eliptičkih krivulja nad kvadratnim poljima
29.9.2010.


Natrag na polaznu stranicu Seminara