Seminar za teoriju brojeva i algebru 2002/2003


Clemens Fuchs (Technische Universitat Graz, Austrija):
On the Diophantine equation Gn(x) = Gm(P(x))
6.11.2002

Andrej Dujella: Diofantske jednadžbe za Fibonaccijeve polinome
20.11.2002.

Andrej Dujella: Primjena eliptičkih krivulja u konstrukciji Eulerovih petorki
4.12.2002.

Danijel Kopčinović: Krullov teorem o glavnim idealima i primjene
18.12.2002.

Alan Filipin: Primjena LLL-algoritma u aproksimaciji linearnih formi I
22.1.2003.

Alan Filipin: Primjena LLL-algoritma u aproksimaciji linearnih formi II
5.3.2003.

Miroslav Jerković: Lokalizacija, faktorizacija i Noetherinost I
26.3.2003.

Miroslav Jerković: Lokalizacija, faktorizacija i Noetherinost II
2.4.2003.

Alan Filipin: Ciklotomska polja
16.4.2003.

Igor Pažanin: Računanje Galoisove grupe
7.5.2003.

Alan Filipin: Ciklotomska polja II
14.5.2003.

Igor Pažanin: Računanje Galoisove grupe II
14.5.2003.


Natrag na polaznu stranicu Seminara