Andrej Dujella - Knjige, skripte, radovi i stručni članciKnjige (Books):

 1. M. Bombardelli, A. Dujella i S. Slijepčević, Matematička natjecanja učenika srednjih škola (izbor zadataka), HMD, Element, Zagreb, 1996.

 2. A. Dujella, Fibonaccijevi brojevi, HMD, Zagreb, 2000.

 3. A. Dujella, M. Maretić, Kriptografija, Element, Zagreb, 2007.

 4. A. Dujella: Teorija brojeva, Školska knjiga, Zagreb, 2019.

 5. A. Dujella: Number Theory, Školska knjiga, Zagreb, 2021.

 6. D. Adamovic, A. Dujella, A. Milas, P. Pandzic (Eds.): Lie Groups, Number Theory, and Vertex Algebras, Contemporary Mathematics Volume 768, American Mathematical Society, 2021.

 7. A. Dujella: Teorija brojeva, drugo izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2024.

 8. A. Dujella: Diophantine m-tuples and Elliptic Curves , Springer, Cham, 2024.


Skripte (Lecture notes):

 1. A. Dujella, Uvod u teoriju brojeva, preddiplomski studij, PMF-MO, 1999-

 2. A. Dujella, Kriptografija, diplomski studij, PMF-MO, 1999-

 3. A. Dujella, Eliptičke krivulje u kriptografiji, diplomski studij, PMF-MO, 2012-

 4. A. Dujella, Diskretna matematika, diplomski studij, FER, 2008-2010

 5. A. Dujella, Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji, studentski seminar, PMF-MO, 2002/2003

 6. A. Dujella, Teorija brojeva u kriptografiji, doktorski studij, PMF-MO, 2003/2004

 7. A. Dujella, Diofantske jednadžbe, doktorski studij, PMF-MO, 2006/2007

 8. A. Dujella, Algoritmi za eliptičke krivulje, doktorski studij, PMF-MO, 2008/2009

 9. A. Dujella, Diofantske aproksimacije i primjene, doktorski studij, PMF-MO, 2011/2012

 10. A. Dujella, Elliptic equations, Winter School on Explicit Methods in Number Theory, Debrecen, 2009

 11. A. Dujella, Applications of elliptic curves in public key cryptography, doktorski studij, BCAM, Bilbao, 2011


Radovi (Theses):

 1. A. Dujella, Konveksnost na metričkim prostorima, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, 1990.

 2. A. Dujella, Invarijante topoloških konveksnosti, magistarski rad, Sveučilište u Zagrebu, 1993.

 3. A. Dujella, Generalizirani Diofant-Davenportov problem, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu, 1996.


Stručni članci (Articles):

 1. A. Dujella, Neka zanimljiva svojstva trokuta, Matematičko-fizički list 34 (1983/84), no. 4/139, 128-131.

 2. A. Dujella, Suma četiri kvadrata, Matematičko-fizički list 35 (1984/85), no. 3/142, 97-100.

 3. A. Dujella, Neke kubne diofantske jednadžbe, Matematičko-fizički list 35 (1984/85), no. 4/143, 138-141.

 4. A. Dujella, O djeljivosti Fibonaccijevih brojeva, Matematika 14 (1985), no. 3-4, 61-67.

 5. A. Dujella, Teorem "o četiri kvadrata", Matematičko-fizički list 37 (1986/87), no. 3/150, 72-75.

 6. A. Dujella, Jedan Diofantov problem i Fibonaccijevi brojevi, Matematika 19 (1990), no. 3, 45-51.

 7. A. Dujella, Poopćenje jednog Diofantovog problema, Matematika 20 (1991), no. 1, 22-29.

 8. A. Dujella, Pitagorine trojke, Bilten seminara iz matematike za nastavnike mentore Crikvenica, 1994, 1-10.

 9. A. Dujella, Fibonaccijevi brojevi i geometrija, Matka 14 (1995), 60-65.

 10. A. Dujella, Verižni razlomci i problem kalendara, Matematika i škola 1 (1999), no. 2, 74-77.

 11. A. Dujella, Pierre de Fermat (1601.-1665.), Matka 37 (2001), 29-30.

 12. A. Dujella, Vigenèreova šifra, math.e (2004), no.1.

 13. M. Barun, A. Dujella, Z. Franušić, Kriptografija u školi, Poučak 33 (2008), 40-52.

 14. A. Dujella, S. Popović, II. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, Glasnik HAZU, Broj 2 (2015), 17-19.

 15. A. Dujella, Teorija brojeva i šifriranje, Zadarska smotra 65 (2016), no. 3-4, 163-168.

 16. A. Dujella, Teorija brojeva i kriptografija, NOVIGRAD nekad i sad (S. Kaštela, ur.), Sveučilište u Zadru, 2016, str. 454-461.

 17. A. Dujella, A. Valent, I. Vuković, Stjepan Bohniček (15. prosinca 1872. - 14. ožujka 1956.), Glasnik matematički 57 (2022), prilozi, 441-451.


Andrej Dujella home page