[Prethodno poglavlje]   [Sljedeće poglavlje]   [Sadržaj]


4.5. Faktorske baze

Ako je n produkt dva bliska broja, onda postoji jednostavna metoda, tzv. Fermatova faktorizacija, za faktorizaciju od n. Metoda se zasniva na činjenici da je n tada razlika kvadrata dva broja, od kojih je jedan jako mali. Naime, ako je n = ab, onda je n = t2 - s2, gdje je t = (a+b)/2, s = (a-b)/2. Ako su a i b bliski, onda je s mali, a t je samo malo veći od √n.

Primjer 4.4: Neka je n = 200819. Imamo: ⌊√200819⌋ + 1 = 449. Sada je 4492 - 200819 = 782, što nije kvadrat. Pokušajmo sa t = 450. Imamo: 4502 - 200819 = 1681 = 412, pa je 200819 = 4502 - 412 = (450 + 41)(450 - 41) = 491 · 409.

Poopćenje ove ideje dovodi do vrlo efikasne metode faktorizacije.

Definicija: Faktorska baza je skup B = {p1, p2, ... , pk} različitih prostih brojeva, s time da može biti p1 = -1. Reći ćemo da je kvadrat cijelog broja b B-broj (za dani n) ako se najmanji ostatak po apsolutnoj vrijednosti od b2 modulo n može napisati kao produkt brojeva iz B.


Algoritam faktorske baze:

Odaberimo prirodan broj y "srednje veličine" (npr. ako je n ≈ 1050, uzmimo y ≈ 106). Neka je B = {p : p prost, py} ∪ {-1}. Izaberimo na slučajan način mnogo bi-ova, te pokušajmo prikazati bi2 mod n (apsolutno najmanji ostatak) kao produkt elemenata iz B. Kad dobijemo dovoljno mnogo B-brojeva među tim ostatcima (dovoljno je π(y) + 2), pogledajmo odgovarajuće vektore parnosti eksponenata. To su vektori u (Z2)π(y)+1. Budući da tih vektora ima više od dimenzije pripadnog vektorskog prostora, to su oni linearno zavisni. Pronađemo njihovu netrivijalnu linearnu kombinaciju koja daje nul-vektor. Drugim riječima, nađemo podskup bi-ova takav da je suma pripadnih vektora jednaka nul-vektoru.
Neka je sada b = ∏i bi mod n, c = ∏j pj gammaj mod n, gdje je bi2 mod n = ∏j pj alphaij, γj = (∑i αij)/2. Tada je b2c2 mod n. Ako je b ≢ ±c (mod n), onda izračunamo (b + c, n) i to je netrivijalni faktor od n. Ako je b ≡ ±c (mod n), onda odaberemo neki drugi linearno nezavisni podskup ili nađemo još B-brojeva, pa ponovimo postupak.


Primjer 4.5: Neka je n = 1829 i uzmimo za bi brojeve oblika ⌊√1829k⌋ i ⌊√1829k⌋ + 1, k = 1, 2, ... takve da je bi2 mod n produkt prostih brojeva manjih od 14 (šansa da je bi2 mod n produkt malih prostih brojeva je veća ako je taj broj i sam mali, a to će biti ako je bi ≈ √kn). Za takve bi napišemo bi2 mod n = ∏j pj alphaij i tabeliramo alphaij-ove. Nakon što smo uzeli k = 1, 2, 3, 4, dobili smo sljedeću tablicu kojoj se elementi alphaij-ovi:
bi   -1 2 3 5 7 11 13
42   1     1     1
43     2   1      
61       2   1    
74   1         1  
85   1       1   1
86     4   1      


Vidimo da je suma drugog i šestog retka (0,6,0,2,0,0,0) nul-vektor u (Z2)7. To nam daje kongruenciju

(b2 b6)2 ≡ (2(6/2) · 5(2/2))2 (mod n),

tj. (43 . 86)2 ≡ 402 (mod 1829). No, 43 · 86 ≡ 40 (mod 1829), pa ne dobivamo netrivijalnu faktorizaciju. Uočimo međutim da je suma prvog, drugog, trećeg i petog retka (2,2,2,2,2,0,2), što daje kongruenciju

(42 . 43 . 61 . 85)2 ≡ (2 · 3 · 5 · 7 · 13)2 (mod n),

tj. 14592 ≡ 9012 (mod 1829). Tako dobivamo da je (1459 + 901, 1829) = 59, faktor od 1829. Zaista, 1829 = 59 · 31.


[Prethodno poglavlje]   [Sljedeće poglavlje]   [Sadržaj]
Web stranica kolegija Kriptografija Andrej Dujella - osobna stranica