Andrej Dujella - mentorstva diplomskih radova:

 1. Draženka Đurin, Teorija dimenzije (8.3.1995.)

 2. Jasmina Gulija, Konveksne invarijante (14.7.1995.)

 3. Nataša Waniek, Gaussovi cijeli brojevi i teorem o četiri kvadrata (6.11.1995.)

 4. Mario Spremić, Konveksni skupovi u topološkom vektorskom prostoru (22.11.1995.)

 5. Nataša Lepoglavec, Aksiomi separacije i aksiomi prebrojivosti (12.6.1996.)

 6. Ivana Grga, Kompaktni i parakompaktni prostori (17.6.1996.)

 7. Mirela Zadro, Hellyjev teorem i primjene (17.6.1996.)

 8. Antonela Srzić, Metrizabilnost topoloških prostora (3.7.1996.)

 9. Tatjana Bosnić, Kvadratni ostaci i zakon reciprociteta (16.10.1996.)

 10. Katarina Gavrić, Apstraktna teorija konveksnosti (20.11.1996.)

 11. Zdenka Jurčević, Erdos-Selfridgeov teorem o produktu uzastopnih prirodnih brojeva (10.12.1996.)

 12. Jasminka Horvat, Geometrijska svojstva konveksnih skupova (29.1.1997.)

 13. Dragica Pravica, Prikazivost prirodnih brojeva u obliku sume k-tih potencija (17.2.1997.)

 14. Sanja Franulović, Konstrukcije na topološkim prostorima (10.7.1997.)

 15. Daniela Novaković, 3n+1-problem i njegove generalizacije (14.7.1997.)

 16. Damir Hotko, Verižni razlomci i asimptotske diofantske aproksimacije (4.11.1997.)

 17. Sanja Sagaj, Primitivni korijeni i indeksi (10.11.1997.)

 18. Željka Lacko, Teorija selekcije (3.12.1997.)

 19. Marina Presečki, Kvadratna polja (17.3.1998.)

 20. Vlatka Perić, Aksiomi separacije u aksiomatskoj teoriji konveksnosti (6.4.1998.)

 21. Marta Farčić, Topologije na familijama podskupova (27.4.1998.)

 22. Neven Crnošija, Topološki prostori s konveksnom strukturom (18.5.1998.)

 23. Melita Kovačević, Svojstveni djelitelji Fibonaccijevih brojeva (5.6.1998.)

 24. Ornela Trek, Pitagorine trojke (29.6.1998.)

 25. Sandra Kovač, Waringov problem (8.7.1998.)

 26. Zrinka Blažek, Krein-Milmanov teorem za topološke konveksnosti (9.7.1998.)

 27. Branka Lucić, Kongruencije (16.7.1998.)

 28. Vera Tonić, Teorija regularnih okolina (24.9.1998.)

 29. Hrvoje Strepački, Pseudometrički prostori (30.9.1998.)

 30. Sebastijan Prosenjak, Kvadrati u Fibonaccijevom i Lucasovom nizu (8.10.1998.)

 31. Gordana Leder, Diofantska jednadžba ax + by = cz (8.10.1998.)

 32. Marko Goljak, Cantorov skup (21.10.1998.)

 33. Mihaela Lojen, Pseudoprosti brojevi (3.11.1998.)

 34. Dejana Končar, Intervalni prostori (4.11.1998.)

 35. Antonio Supičić, Preslikavanja među konveksnim strukturama (17.2.1999.)

 36. Ljiljana Ivša, Djeljivost Fibonaccijevih brojeva (9.3.1999.)

 37. Biljana Stefanov-Ivanov, P-prostori (15.3.1999.)

 38. Lidija Crnković, Aritmetičke funkcije i cijele točke (19.4.1999.)

 39. Fabrizio Vižintin, Pellova jednadžba u imaginarnim kvadratnim poljima (26.4.1999.)

 40. Igor Baković, Torzione točke na eliptičkim krivuljama (29.4.1999.)

 41. Dejan Ivanek, Bryant-Websterovi prostori (3.5.1999.)

 42. Jesenka Znidarić, Prosti brojevi (26.5.1999.)

 43. Gordana Svetličić, Schnirelmanova gustoća i Mannov teorem (27.5.1999.)

 44. Elena Oštrić, Teorem o prostim brojevima (27.5.1999.)

 45. Gordana Barić, Savršeni brojevi (15.6.1999.)

 46. Kruno Jugović, Eulerova funkcija (18.6.1999.)

 47. Vedrana Ališić, Teorija retrakata (28.6.1999.)

 48. Nataša Gregurec, Gaussova hipergeometrijska funkcija (28.6.1999.)

 49. Tanja Katunarić, Aproksimacija kompleksnih brojeva (28.6.1999.)

 50. Vladimir Marić, Moduli (1.7.1999.)

 51. Irena Rašović, Bezoutov teorem (6.9.1999.)

 52. Jasminka Mašić, Diofantske jednadžbe drugog stupnja (11.10.1999.)

 53. Ivica Kovačić, Kvadratne klase Fibonaccijevih i Lucasovih brojeva (12.10.1999.)

 54. Tanja Čehić, Elementarni dokaz Baker-Davenportovog teorema (13.10.1999.)

 55. Ivan Budimir, Modularne i semimodularne rešetke (18.10.1999.)

 56. Toni Milun, Povezani prostori (20.10.1999.)

 57. Ivana Lukin, Algoritam verižnog razlomka za egipatski rastav (27.10.1999.)

 58. Tanja Štimec, Abelove grupe (19.1.2000.)

 59. Vedrana Đokovic, Jednadžbe nad konačnim poljima (28.2.2000.)

 60. Lada Rokov, Heuristički i vjerojatnosni rezultati o distribuciji prostih brojeva (13.3.2000.)

 61. Marija Fotak, Metode faktorizacije (7.6.2000.)

 62. Maja Tot-Đerđ, Teorija particija (12.6.2000.)

 63. Andreja Plantak, Potpune rešetke (28.6.2000.)

 64. Tajana Varunek, Višekratnici iracionalnih brojeva (13.7.2000.)

 65. Dženana Odobašić, Grupe permutacija (14.7.2000.)

 66. Silvija Kranjčec, p-adski brojevi (2.10.2000.)

 67. Kristina Belina, Simultane diofantske aproksimacije (4.10.2000.)

 68. Žaklina Polak, Struktura grupa (9.10.2000.)

 69. Štefica Poljski, Diofant i diofantske jednadžbe (11.10.2000.)

 70. Maria Bratanić, Polinomi nad komutativnim prstenovima i poljima (13.10.2000.)

 71. Nikolina Grđan, Fibonaccijev brojevni sustav (25.10.2000.)

 72. Marko Stokuća, Konačne p-grupe i Sylowljevi teoremi (16.2.2001.)

 73. Tanja Marević, Dirichletov teorem o prostim brojevima u aritmetičkom nizu (23.2.2001.)

 74. Lorana Antunac, Verižni razlomci (23.2.2001.)

 75. Mira Martinić, Dirichletovi redovi (26.2.2001.)

 76. Vesna Smadilo, Osnove kriptografije (4.4.2001.)

 77. Drago Begić, Prostor funkcija (20.4.2001.)

 78. Maja Škevin, Diofantske aproksimacije (28.5.2001.)

 79. Saša Orčić, Bernoullijevi brojevi (31.10.2001.)

 80. Tonči Crmarić, Freimanov teorem (7.11.2001.)

 81. Tatjana Leš, Sidonovi skupovi (7.12.2001.)

 82. Davor Budimir, Teorem Hasse-Minkowskog (9.1.2002.)

 83. Jasna Mesić, Prikaz cijelih brojeva kao suma kvadrata (11.1.2002.)

 84. Anamarija Horvat, Konačna polja i kvadratni ostaci (22.2.2002.)

 85. Ivana Petek, "Advanced Encryption Standard" (25.4.2002.)

 86. Marcel Maretić, Eliptičke krivulje u kriptografiji (5.6.2002.)

 87. Robert Buntak, Diffie-Hellmanov protokol za distribuciju ključeva (23.9.2002.)

 88. Tajana Sesjak, Polialfabetske šifre (4.10.2002.)

 89. Dubravka Terzić, Testovi prostosti (11.11.2002.)

 90. Mario Matijević, Problem diskretnog logaritma (25.11.2002.)

 91. Dalibor Ozvačić, Fibonaccijevi brojevi i zlatni rez (29.11.2002.)

 92. Tamara Krulić, Hash funkcije u kriptografiji (9.12.2002.)

 93. Ana Kundić, Problem ruksaka i primjene u kriptografiji (19.2.2003.)

 94. Jelena Milun, Verižni razlomci i primjene (19.2.2003.)

 95. Sabrina Buha, Mali Fermatov teorem i njegove posljedice (20.2.2003.)

 96. Mia Ezgeta, Ispitivanje prostosti (28.2.2003.)

 97. Narcisa Polić, Dokazi nultog znanja (27.3.2003.)

 98. Ružica Soldo, Kneserov teorem (31.3.2003.)

 99. Jadranka Gregurić, Kriptosustav DES (10.9.2003.)

 100. Vinko Petričević, Kongruentni brojevi i eliptičke krivulje (13.10.2003.)

 101. Aneta Jozić, Kongruencije brojeva i polinoma (15.10.2003.)

 102. Ana Korunek, Statistička svojstva aritmetičkih funkcija (29.10.2003.)

 103. Mirela Gabaj, Mersenneovi i savršeni brojevi (8.12.2003.)

 104. Matija Kazalicki, Modularne funkcije i kompleksno množenje eliptičkih krivulja (19.12.2003.)

 105. Petra Tadić, Mordellov teorem (7.1.2004.)

 106. Irena Pačić, Shannonova teorija (26.2.2004.)

 107. Irena Blažević, Kriptosustav RC6 (26.4.2004.)

 108. Helena Dragović, Povijest kriptografije (13.7.2004.)

 109. Ana Vrban, Monoalfabetske supstitucijske šifre (15.10.2004.)

 110. Sanja Zeljković, Steganografija (30.3.2005.)

 111. Ana-Marija Tomić, Digitalni potpis i digitalni novac (27.6.2005.)

 112. Tonći Kalina, Sigurnost interneta i SSL protokol (14.7.2005.)

 113. Helena Bogunović, Aritmetičke funkcije (7.11.2005.)

 114. Tomislav Pejković, Rothov teorem (21.11.2005.)

 115. Romana Mokrović, Topološko-konveksne strukture (30.11.2005.)

 116. Mihaela Odak, Kodovi za ispravljanje grešaka i McElieceov kriptosustav (6.2.2006.)

 117. Tanja Kantoci, Moderne blokovne šifre (20.2.2006.)

 118. Marina Miletić, Transpozicijske šifre (24.2.2006.)

 119. Maja Radulović, Markovljev lanac (2.5.2006.)

 120. Danijela Škarijot, Digitalni vodeni žigovi (5.5.2006.)

 121. Josip Matanović, Steganografija: skrivanje podataka u sliku (15.5.2006.)

 122. Marko Šeremet, Algoritmi za množenje velikih brojeva (12.6.2006.)

 123. Nina Čulo, Algebarski brojevi (28.6.2006.)

 124. Valentina Flego, PGP - Pretty Good Privacy (12.7.2006.)

 125. Branka Skelin, Eliptičke krivulje i eliptičke funkcije (4.12.2006.)

 126. Filip Najman, Prikaz prostih brojeva pomoću kvadratnih formi (19.1.2007.)

 127. Mirjana Sinkić, Euklidov algoritam, (23.1.2007.)

 128. Nikolina Marijan, Primitivni korijeni i kvadratni ostaci, (26.2.2007.)

 129. Goran Hatala, ENIGMA, (5.3.2007.)

 130. Vladimir Novaković, Distribucija kvadratnih ostataka, (11.7.2007.)

 131. Ana Kuzle, Kompleksni verižni razlomci (12.10.2007.)

 132. Branimir Petruša, Načela oblikovanja modernih blokovnih kriptosustava (14.12.2007.)

 133. Tihana Pečenković, Sigurnost elektroničkog poslovanja, (21.12.2007.)

 134. Bruno Tanfara, Infrastruktura javnih ključeva, (14.1.2008.)

 135. Ivana Sučić, Sigurnost bankarskih sustava, (14.3.2008.)

 136. Iva Janković, Autentifikacija digitalnim potpisom, (15.5.2008.)

 137. Irma Fazlić, Kriptografija javnog ključa, (16.5.2008.)

 138. Hrvoje Bišćan, Poligrafske supstitucijske šifre, (23.6.2008.)

 139. Nina Mikolaj, Pellova jednadžba i Pitagorine trojke, (7.7.2008.)

 140. Marija Barun, Kriptografija u školi, (25.9.2008.)

 141. Helena Cikojević, Faktorizacija i ideali, (27.10.2008.)

 142. Mateja Matulin, Polinomi nad konačnim poljima, (20.11.2008.)

 143. Darko Patrčević, Kriptosustavi s javnim ključem, (20.11.2008.)

 144. Silvija Dodig, RSA kriptosustav, (21.11.2008.)

 145. Danijela Varga, Rješavanje kongruencija, (11.12.2008.)

 146. Melani Sulejmani, Konveksni skupovi, (18.12.2008.)

 147. Ivana Daus, Sigurnost sustava za mikroplaćanje, (16.1.2009.)

 148. Goran Ljaljić, Distribucija prostih brojeva (2.2.2009.)

 149. Ivana Hladki, Tehnologije za elektronsku trgovinu (3.4.2009.)

 150. Lucija Laća, Pametne kartice (6.4.2009.)

 151. Anton Majetić, Generiranje slučajnih brojeva (19.6.2009.)

 152. Doris Strišković, Mikroplaćanja (7.9.2009.)

 153. Sanja Orešković, Savršeni brojevi (8.9.2009.)

 154. Jelena Debogović, Fermatovi brojevi (24.9.2009.)

 155. Tanja Vranešević, Osnove sigurnog online plaćanja kreditnim karticama (5.11.2009.)

 156. Tajana Šoufek, Digitalni novac i digitalni čekovi (10.12.2009.)

 157. Zrinka Mujukić, Sigurnost pametnih kartica u bankarstvu (25.2.2010.)

 158. Ivana Oršolić, Metode sita (13.7.2010.)

 159. Maja Ivković, Kriptografija u Drugom svjetskom ratu (14.7.2010.)

 160. Dijana Kreso, Eliptičke krivulje nad konačnim poljima (14.7.2010.)

 161. Štefica Vitković, Kvadratna polja i kvadratne forme (8.9.2010.)

 162. Petar Sirković, LLL algoritam i neke primjene u kriptografiji (6.7.2012.)

 163. Mia Mijatović, Konačna polja i polinomijalne kongruencije (6.9.2012.)

 164. Tihana Trivić, Sigurnost na Internetu (6.9.2012.)

 165. Mirjana Antonija Bencek, Protočne šifre (25.1.2013.)

 166. Sonja Štabi, Geometrijski pristup verižnim razlomcima (8.2.2013.)

 167. Dora Vidaković, Primjena eliptičkih krivulja u kriptografiji (8.2.2013.)

 168. Kristina Milović, Diffie-Hellmanov problem i problem diskretnog logaritma (11.4.2013.)

 169. Marija Gudelj, Indefinitne binarne kvadratne forme (26.9.2013.)

 170. Antonio Kovačić, DNA kriptografija (14.7.2014.)

 171. Ivana Maršić, Padéovi aproksimanti i diofantske aproksimacije (14.7.2014.)

 172. Mladen Badrov, Zbrajanje i multiplikacija točaka na eliptičkim krivuljama (26.9.2014.)

 173. Josip Iveković, Hibridni kriptosustavi (26.9.2014.)

 174. Ana Boban, Kubni i bikvadratni zakoni reciprociteta (26.9.2014.)

 175. Valentina Pribanić, NTRU kriptosustav (13.7.2015.)

 176. Monika Ratkajec, Načini djelovanja blokovnih šifri (24.9.2015.)

 177. Andrea Tolić, Transpozicijske šifre ADFGX i ADFGVX (24.9.2015.)

 178. Ana-Marija Pošpaić, Transcendentni brojevi (13.7.2016.)

 179. Leonora Gašpar, Diferencijalna kriptoanaliza (13.7.2016.)

 180. Jelena Krnjak, Protočna šifra RC4 (27.9.2016.)

 181. Tomislava Solar, Kvadratni ostaci i kvadratni korijeni u kriptografiji javnog ključa (29.11.2016.)

 182. Ana Mimica, Generiranje eliptičkih krivulja metodom kompleksnog množenja (18.7.2017.)

 183. Martina Alilović, Kriptoanaliza RSA kriptosustava i njegovih inačica (28.9.2017.)

 184. Kristina Kralj, Primjena verižnih razlomaka u faktorizaciji i testiranju prostosti (28.11.2017.)

 185. Marija Sabljić, Koblitzove eliptičke krivulje (17.7.2018.)

 186. Tanja Zrilić, Homomorfni kriptosustavi (17.7.2018.)

 187. Ana Vlašić, Blokovna šifra KeeLoq (27.9.2018.)

 188. Petar Vlašić, Klasični i kvantni napadi na problem diskretnog logaritma (27.9.2018.)

 189. Mia Matić, Algoritmi za faktorizaciju polinoma, (27.9.2018.)

 190. Marija Laća, Faktorizacija velikih prirodnih brojeva, (16.7.2019.)

 191. Viktorija Pihler, Primjena pametnih kartica u financijama i bankarstvu, (26.9.2019.)

 192. Mihaela Bos, Steganografija zasnovana na karakterističnim regijama slike (22.7.2021.)

 193. Martina Gaćina, Pollardove metode za faktorizaciju (4.3.2022.)

 194. Ena Majin, Savršena sigurnost u kriptografiji (27.9.2022.)

 195. Martin Matijević, Aritmetika konačnih polja (27.9.2022.)

 196. Jelena Župarić-Iljić, Od Pitagorine do Fermatove jednadžbe (27.9.2022.)

 197. Nataša Gložinić, Decimalni zapis realnog broja (30.11.2022.)

 198. Fran Mišić, Statistički testovi za polialfabetske šifre (26.9.2023.)

 199. Mihaela Zima, Digitalni potpis pomoću eliptičkih krivulja (27.9.2023.)

 200. Luka Žunić, Rang eliptičkih krivulja (28.2.2024.)


Andrej Dujella home page